CAS

Regulamin V Czasówki Autostradą Sudecką

logo-cas3

Regulamin
CZASÓWKA AUTOSTRADĄ SUDECKĄ
V Czasówka kolarska w Międzylesiu
2014.05.31

1. Cel zawodów

– poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
– połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
– wyłonienie najlepszych zawodników w jeździe na czas pod górę
– promowanie miasta Międzylesie, jako miasto przyjaznych rowerzystom
– promowanie Dni Międzylesia imprezy cyklicznej

2. Organizator

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul. Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie

Klub Kolarski Ziemi Kłodzkiej
Os. Wojska Polskiego 20/2/9
57-402 Nowa Ruda

Andrzej Smalec – tel. 663 31 01 73

3. Terminy imprez i miejsce.

Terminy imprez 31 maja 2014r.

Międzylesie – Gniewoszów
31 maja 2014r.

4. Warunki uczestnictwa.

Zgłoszenia na andrzejsmalec@op.pl (poczta elektroniczna)

a) wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora lub dokona osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów
– dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem (pkt.5). Opłatę startową można uiścić w dniu zawodów w Biurze Zawodów w trakcie odbierania numeru startowego
– każdy uczestnik zgłoszony do Czasówki Międzylesie – Gniewoszów otrzyma numer startowy na przód roweru

b) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu mają osoby:
– pełnoletnie ( które ukończyły 18 lat)
– w przedziale wieku 16 – 18 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (podpis rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej)
– poniżej 16 lat – za pisemną zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na karcie zgłoszeniowej, oraz ich stałą obecnością w trakcie trwania imprezy

c) każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność ( w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych)
d) każdy z uczestników czasówki w Międzylesiu zobowiązany jest do jazdy w kasku sztywnym. Brak kasku sztywnego skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do startu w imprezie.
e) Czasówka odbywa się przy ruchu otwartym i bezwzględnie trzymamy się prawej strony i bezwzględnie przestrzegamy przepisów ruchu drogowego

5. Opłaty wpisowe

Opłata wpisowa wynosi 20 zł za start w czasówce.
(opłata dokonywana w Biurze Zawodów)

a) Opłata startowa może być dokonywana w formie wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora w Biurze Zawodów
b) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które:
– wystartowały i nie ukończyły zawodów
– nie stawiły się na linii startu

6. Program zawodów

a) W przeddzień startu – godz.20.00 – zamknięcie elektronicznego formularza zapisów – po tej godzinie zapisy są możliwe w Biurze Zawodów w dniu zawodów
b) Dzień startu:
– 11:45 do 12:45 – zapisy w Biurze Zawodów
– 13:00 – start pierwszego kolarza (ul. Lipowa , Międzylesie)
– 14:30 – zamknięcie trasy Korony Gór
– 16:00 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (Pole namiotowe w Międzylesiu)

7. Dystanse

Czasówka rozgrywana jest na drodze asfaltowej o długości 12km.

8. Informacje dodatkowe

a) Uczestnicy startować będą indywidualnie – kolarze wypuszczani będą z linii startowej ( co 30 sekund lub co minutę – w zależności od ilości kolarzy). Kolejność startu uporządkują numery startowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania czasówki.

b) Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów i osoby porządkowe
c) Uczestnicy podczas czasówki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury
d) Trasa czasówki nie jest zamknięta dla ruchu samochodowego

9. Świadczenia dla uczestników ( w ramach wpisowego)

a) pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa
b) puchary dla zwycięzców i medale dla najlepszych uczestników
c) numer startowy

10. Kategorie wiekowe

Rowery Szosowe:
Mężczyźni:
– M I – do 18 lat
– M II – od 18 do 30 lat
– M III – od 31 do 40 lat
– M IV – od 41 do 50 lat
– M V – od 51 do 60 lat
– M VI – od 61 lat
Kobiety:
– K Open

Rowery Inne (MTB i Trekking):
Mężczyźni:
– M I – do 18 lat
– M II – od 18 do 30 lat
– M III – od 31 do 40 lat
– M IV – od 41 do 50 lat
– M V – od 51 do 60 lat
– M VI – od 61 lat
Kobiety:
– K Open

Trofea sportowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania edycji. Niestawienie się uczestnika (lub jego reprezentanta) na ceremonii dekoracji oznacza utratę nagród.
Startujący w kategorii Rowery MTB i Trekking musi posiadać rower z kierownicą szerszą niż 44 cm, oraz z oponami szerszymi niż 1,5”

11. Klasyfikacja indywidualna

a) Prowadzona zgodnie z wymienionymi w regulaminie kategoriami wiekowymi, z podziałem na płeć
b) Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają podjazd i nie pominą żadnego punktu kontrolnego

12. Ruch drogowy

a) Czasówka w Międzylesiu odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu
b) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z naprzeciwka, dróg wewnętrznych czy pojedynczych zabudowań
c) Wszyscy uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się przepisom Ruchu Drogowego
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie

13. Kary:

a) Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie
– Dyskwalifikacja
– Zawieszenie
b) Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu osób, które w jakikolwiek sposób naruszyły niniejszy regulamin lub zachowywały się w sposób niehonorowy, niekulturalny na poprzednich imprezach organizowanych przez Organizatora

14. Protesty

a) Protesty odnośnie przebiegu czasówki, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania edycji Korony Gór, w Biurze Zawodów
b) Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji przyjmowane będą przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników ( po przekroczeniu tego czasu protesty nie będą przyjmowane)
c) Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł – kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest
d) Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora
e) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

15. Ochrona środowiska naturalnego

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy czasówki. Zaśmiecanie trasy karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu startu oraz na trasie imprezy.

16. Informacje końcowe

a) Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własna odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie
b) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz zgadza się na przestrzeganie warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
c) Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgodna rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej
d) Każdy uczestnik, który rezygnuje z udziału w imprezie przyjmuje do wiadomości, iż Organizator nie zwraca wpisowego
e) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte zgodne są z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, oraz zapewnia, że stan jego zdrowia umożliwia udział w tego typu imprezie
f) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
g) Na trasie Czasówki Międzylesiu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy
h) Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, w razie ewentualnego wypadku lub szkody związanej z imprezą
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy
j) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzaniem i organizacją czasówki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje , szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie spowodowane przez uczestników imprezy.
k) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
l) III Czasówka w Międzylesiu odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
m) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Katarzynę Michalik i, zgodnie z ust. z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
n) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z jego osobą, a także wyników z jego danymi osobowymi, dla celów marketingowych Organizatora Czasówki w Międzylesiu – dla potrzeb prasy radia i telewizji
o) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie

Opracował:
Andrzej Smalec